I. Preambul

Utilizarea site-ului thriveglobal.ro („Site-ul”) şi a oricăror alte produse şi servicii THRIVE, care vă sunt puse la dispoziție pe Site sau prin intermediul Site-ului, de către Thrive fac obiectul unui acord juridic încheiat între Dvs. şi Thrive cu respectarea termenilor și condițiilor prevăzute mai jos.

„Thrive Global” și/ sau „Thrive” înseamnă THRIVE ANTENNA S.R.L., având datele de identificare prezentate pe Site la secțiunea „Date Societate”.

Termenii și Condițiile de utilizare ale Site-ului Thrive Global (denumite în continuare „Condițiile de utilizare”) reprezintă un acord juridic valabil încheiat între dvs. și Thrive, în consecință un document care produce efecte juridice și care reglementează raporturile dintre Thrive și utilizatori.

Prin „utilizatori” se înțelege orice persoană care accesează site-ul www.thriveglobal.ro sau care se va putea înregistra la un moment pe Site, fiind interesată de activitatea www.thriveglobal.ro, se abonează în vedere primirii de informări periodice (newsletter) sau se înscriere ca participant la evenimente organizate de către companie și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind răspunzător pentru acțiunile sale pe site. Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

Prin „Conținut” se înțelege orice material audio, video, audiovideo, text, software, scenarii, grafică, fotografii, sunet, muzică, videoclipuri, combinaţii audiovizuale, funcţii interactive, informații şi alte materiale de orice natură, parțial sau luat în integralitatea sa, pe care unul sau mai mulți utilizatori le poate/ pot vizualiza pe, accesa prin sau cu care poate/ pot contribui în orice modalitate (de ex. încărcare, transmitere etc.) la Site.

Folosirea Site-ului, Serviciului sau a oricărei părți din conținutul Site-ului este garantată și posibilă numai în cazul acceptării de către utilizatori a Condițiilor de utilizare, precum și a oricăror altor notificări pe care Thrive le va afișa pe Site.

Orice utilizator, prin simpla accesare, descărcare sau folosire în orice alt mod a Site-ului sau a oricărei părți din conținutul Site-ului, își exprimă consimțământul, în mod neechivoc și irevocabil, cu privire la Condițiile de utilizare, precum și la orice alte notificări pe care Thrive le va afișa pe Site. Astfel, dvs, în calitate de utilizator, înţelegeţi şi totodată confirmaţi că Thrive va considera faptul că comportamentul Dvs. de a utiliza Site-ul reprezintă acceptarea Condiţiilor de utilizare, începând cu momentul respectiv.

În caz de neacceptare și/ sau de nerespectare de către orice utilizator a dispozițiilor alineatelor precedente, acesta nu va avea permisiunea de a accesa și/ sau de a folosi Site-ul.

Datorită naturii activității Thrive, Condițiile de utilizare nu pot fi modificate în mod unilateral de către utilizator.

Thrive își rezervă dreptul unilateral și discreționar să modifice și/ sau să completeze orice prevederi ale Condițiilor de utilizare, fără ca Thrive să aibă obligația să anunțe în prealabil utilizatorii cu privire la intenția sa de a opera orice modificare/ completare sau obligația să obțină acordul prealabil al utilizatorilor cu privire la orice modificare/ completare și fără ca Thrive să fie ținută responsabilă pentru astfel de modificări/ completări. Orice schimbare a Condițiilor de utilizare va intra în vigoare la data la care este făcută publică prin afișare în Condițiile de utilizare ale Site-ului. Prin urmare, aveți obligația de a verifica periodic Condițiile de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu Condițiile de utilizare modificate, trebuie să sistați orice utilizare a Site-ului.

Acceptarea de a revedea periodic Condițiile de utilizare, precum și utilizarea ulterioară a Site-ului (după modificarea condițiilor de utilizare) reprezintă cunoașterea și acceptarea neechivocă și irevocabilă de către utilizatori a Condițiilor de utilizare în forma lor în vigoare la data accesării, de către aceștia din urmă, a Site-ului.

Utilizatorii nu pot utiliza Site-ul şi nu pot accepta Condițiile dacă (a) nu au împlinită vârsta legală pentru încheierea unui contract cu Thrive, b) au interdicție sau nu pot, din orice alte motive, să își exercite în mod legal drepturile de a încheia acte juridice cu terțe persoane sau (c) au interdicție sau le este în alt fel interzis, din punct de vedere juridic, să beneficieze sau să utilizeze serviciile/ produsele oferite pe Site, în conformitate cu legile țării în care locuiesc sau din care accesează sau utilizează Site-ul, precum și cu legislația română în vigoare.

Utilizatorii pot să tipărească sau să stocheze o copie a prezentelor Condiții de utilizare, în vederea evidenței personale, ori de câte ori vor considera necesar.

II.  ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru accesarea Site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică a newsletter-ului sau pentru înscrierea în vederea participării la un eveniment organizat de companie.

Pentru a beneficia de aceste servicii oferite de www.thriveglobal.ro, vă obligaţi şi garantaţi următoarele:

1) furnizaţi date reale, exacte şi complete despre utilizator, după cum se solicită prin formularul de înregistrare al Site-ului;

2) menţineţi sau actualizaţi datele de înregistrare care au suferit modificări pentru ca acestea să fie conforme realităţii, exacte şi complete.

Deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica corectitudinea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesarea serviciilor oferite pe site, precum și înscrierea și participarea la evenimentele organizate.

Prin accesarea site-ului şi a Serviciilor puse la dispoziție, Utilizatorul garantează că oferă deținătorului Site-ului date corecte, fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

III. Absolvire de răspundere

Scopul pentru care Thrive pune la dispoziția utilizatorilor Site-ul toate serviciile, informațiile, materialele, Conținutul de pe acesta este acela de desfășurare a activității sale conform obiectelor sale de activitate.

Site-ul, serviciile și orice Conținut, descărcat sau accesat de pe Site, sunt puse de Thrive la dispoziția utilizatorilor ca atare, fără ca Thrive să ofere garanții de orice fel, fără ca Thrive să urmarească alt scop decât cel menționat în alineatul precedent și/ sau fără ca Thrive să urmărească încălcarea drepturilor oricărei persoane.

Thrive nu va fi responsabil pentru nici o problemă sau disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, a sistemelor de internet online, a serverelor, a furnizorilor de acces pe internet, a echipamentelor, a calculatoarelor, a programelor sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ale utilizatorilor ca rezultat al utilizării Site-ului de către aceștia din urmă.

Thrive își rezervă dreptul uniateral și discreționar ca, în orice moment, fără să fie obligat să notifice în prealabil utilizatorii sau să obțină acordul prealabil al acestora din urmă: a) să modifice Site-ul ori părți ale Site-ului și/sau serviciile oferite prin intermediul Site-ului; b) să interzică accesul la Site ori la părți ale acestuia; c) să oprească temporar sau permanent Site-ul sau orice parte a acestuia sau orice informație conținută în Site.

Utilizatorii Site-ului cunosc și sunt de acord, în mod irevocabil și necondiționat, că folosesc Site-ul pe propriul lor risc; în acest sens, utilizatorii înţeleg şi confirmă că, prin utilizarea Site-ului, pot fi expuși la Conţinut care poate fi considerat ofensator, indecent, sau supărător în orice alt fel pentru ei. Prin prezenta clauză, utilizatorii renunţă în mod expres, la orice drepturi sau reparaţii legale sau echitabile pe care le au sau le-ar putea avea împotriva Thrive cu privire la orice astfel de Conţinut şi sunt de acord că, sub nici un motiv, Thrive nu datorează utilizatorilor daune-interese, indiferent de natura acestora, pentru situații cauzate de/ în legătură cu utilizarea Site-ului de către oricare dintre utilizatori.

IV. Politici de restricții, sistare și confidențialitate

Utilizatorii iau la cunoștință și acceptă neechivoc și irevocabil termenii și condițiile politicii de restricții și de confidențialitate a Site-ului, după cum aceasta este stabilită prin prevederile Condițiilor de utilizare și în prevederile afișate pe Site.

Utilizatorii confirmă şi sunt de acord că Thrive poate sista (permanent sau provizoriu) furnizarea unuia sau mai multe servicii oferite/ a oricărei funcţii din cadrul Site-ului/ a Site-ului, în general către utilizatori ori numai către unul sau mai multț utilizatori, la libera alegere a Thrive, fără a vă transmite o notificare prealabilă.

Utilizatorii pot sista utilizarea Site-ului, Serviciului în orice moment. Nu este necesară informarea în mod expres a Thrive cu privire la sistarea utilizării acestora.

În cazul in care Thrive primește un mesaj/ o notificare privind încălcarea oricăror drepturi și/ sau interese legitime ale unei terțe persoane sau îi este adus la cunoștință despre faptul că oricare din materialele, informațiile, Conținuturile încărcate pe Site sunt  nelegale ori despre fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea unui utilizator ori Conținutul în cauză ar putea vătăma drepturile și/ sau interesele legitime ale unui terț, utilizatorii înțeleg și acceptă că Thrive are dreptul (fără a avea și obligația), de îndată, la libera sa alegere, fără nici o notificare prealabilă a utilizatorului/ utilizatorilor respectivi și fără a oferi o justificare față de acesta/ aceștia, să ia oricare dintre următoarele măsuri:

Să blocheze temporar, total sau parțial, accesul la materialul, informația, Conținutul respectiv.

Să elimine definitiv, total sau parțial, materialul, informația, Conținutul respectiv.

Să suspende temporar accesul unui utilizator la unul sau mai multe servicii oferite pe Site/ la Site.

Să suspende definitiv accesul unui utilizator titular de cont la serviciile sale/ Site dacă s-a stabilit că acesta este făptuitorul unor încălcări repetate, respectiv în legătură cu activitatea utilizatorului pe Site s-au primit mai mult de două notificări (sesizări) cu privire la o activitate/material/ informație/ Conținut ce încalcă Condițiile de utilizare și/ sau reglementările în vigoare.

 V. Conduita și obligațiile utilizatorului

Thrive acordă utilizatorilor permisiunea de a accesa și utiliza Site-ul și a Serviciilor, sub rezerva respectării Condițiilor de utilizare și în mod special a următorilor termeni și condiții exprese.

Utilizarea Site-ului se va realiza respectând principiul bunei-credințe, pentru obținerea de informații cu privire la companie și la serviciile furnizate de către aceasta.

Utilizatorii cunosc și acceptă în mod neechivoc, irevocabil și necondiționat respectarea următoarelor reguli de folosire a Site-ului și a tuturor Condițiilor de utilizare. Prin urmare, utilizatorii sunt de acord, garantează și declară, irevocabil și necondiționat ca:

Vor respecta și nu vor încălca prin nici o acțiune sau inacțiune sau în orice alt fel drepturile de proprietate individuală, drepturile protejate de confidențialitate, drepturile legate de orice forma de publicitate, drepturile privitoare la produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei terțe persoane fizice sau juridice sau oricare alte drepturi și/ sau interese legitime ale oricărui terț.

Nu vor încărca pe Site viruși, troieni, scripturi sau alte programe de acest gen.

Nu vor întrerupe, încărca excesiv, interfera sau încerca să obțină acces neautorizat la Site sau la orice porțiune a Site-ului, a sistemelor sale de computere, servere sau rețele ori să interfereze în vreun fel cu orice funcții legate de securitatea ori restricțiile de utilizare ale Site-ului/ Conținutului/ serviciilor Thrive, nu vor modifica sau schimba sub nici o formă vreo parte a Site-ului.

Nu vor transmite mesaje junk, scrisori în lanț sau alte forme nesolicitate de poștă electronică, bulk sau mesaje în duplicat.

Nu vor culege și/ sau folosi informații despre alți utilizatori ai site-ului fără consimțământul expres al acestora din urma și nu vor extrage, indiferent de modalitate, date sau câmpuri de date sau adrese de poștă electronică sau orice alte informații cu caracter personal sau protejate conform legii.

Nu vor redistribui Conținutul oferit de Thrive prin intermediul Site-ului indiferent de proveniența Conținutului, indiferent de mijloc, indiferent că este vorba de publicații tipărite, transmisiuni prin fax, pagini de internet, e-mail, grupuri sau forumuri de discuții sau orice alt serviciu ori metodă electronică sau tipărită, fără consimțământul expres, prealabil și scris al Thrive, cu excepția situației în care mijloacele necesare pentru respectiva redistribuţie sunt puse la dispoziție chiar de Trhive prin funcţiile oferite pe Site. Nu vor copia, reproduce, distribui, transmite, difuza, afişa, vinde, licenţia sau exploata în orice alt fel, total sau parțial, Conţinut fără acordul prealabil scris al Thrive sau al titularilor de drepturi asupra Conţinutului; excepție fac acele utilizări ale Conținutului permise fără consimțământul autorului/ titularului de drepturi, în cazurile și cu condițiile prevazute de lege.

Nu vor utiliza Conținutul și/ sau serviciile oferite de Site ori Site-ul pentru scopuri comerciale decât în cazul unui încheierii în prealabil a unui acord scris cu Thrive.

Nu vor monetiza conținutul prin perceperea unei taxe de la alți utilizatori și/ sau să utilizați conținutul pentru a genera venituri din publicitate.

Nu vor accesa Conţinut pentru niciun alt scop, cu excepţia folosului personal, necomercial, exclusiv în conformitate cu scopul şi permisiunea implicate de funcţionarea normală a Site-ului și a serviciilor oferite de Thrive.

Nu vor putea să se folosescă în nici o circumstanță de vreuna dintre mărcile Thrive, de numele sau imaginea Thrive. Nu vor utiliza conținutul într-un mod care ar putea induce în eroare alți utilizatori sau ar putea provoca pagube sau prejudicii Thrive;

Nu vor partaja continutul/ Site-ul pe pagini, aplicații sau platforme care conțin material pornografic, violent sau care încurajează un astfel de comportament, sau care pot aduce atingere originii rasiale, orientării religioase, genului, vârstei sau orientării sexuale.

În cazul în care în cadrul Site-ului există secțiuni în care utilizatorii pot insera comentarii, mesaje sau pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, răspunderea privind conținutul acestora le revine în exclusivitate utilizatorilor în cauză.

 VI. Link-uri ale diverșilor terți

Site-ul poate conține legături către servicii/ site-uri terțe, cum ar fi site-uri web, aplicații sau anunțuri terțe („Link-uri terțe”). Când faceți clic pe un astfel de link, Thrive nu vă va avertiza că ați părăsit Site-ul. Thrive nu controlează și nu este responsabil pentru link-urile terților. Thrive nu revizuiește, nu aprobă, nu monitorizează, nu garantează și nici nu face accesul la niciun fel de reprezentări cu privire la acestea sau orice conținut, produse sau servicii accesibile prin intermediul acestor link-uri. Thrive nu are nici o responsabilitate și nici un control asupra oricăror alte site-uri sau asupra informațiilor oferite, prin orice mijloc, de alte persoane juridice sau persoane fizice sau asupra produselor și serviciilor oferite prin intermediul oricărui alt site și, pe cale de consecință, Thrive nu-și asumă nici o răspundere pentru utilizarea de către Utilizatori a celor mai sus-menționate, Utilizatorii cunoscând și acceptând irevocabil, necondiționat și neechivoc, că o astfel de utilizare se face pe propria răspundere a celor care accesează astfel de site-uri.

VII. Răspunderea utilizatorilor

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că sunt singurii răspunzători față de Thrive și față de terți pentru încălcarea oricăror drepturi și/ sau interese legitime ale acestora și/ sau pentru nerespectarea oricărei dispoziții a Condițiilor de utilizare și a oricărei dispoziții legale în vigoare și pentru consecințele (incluzând orice pierderi, prejudicii, daune pe care le pot suferi Thrive și/ sau terțele persoane) rezultate dintr-o asemenea încălcare/ nerespectare.

Utilizatorii sunt obligați la plata de despăgubiri către Thrive și/ sau terți, corespunzător prejudiciului material și/ sau moral cauzat Thrive și/ sau terților. 

VIII. Limitele răspunderii

Utilizatorul acceptă în mod expres că administratorii site-ului nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

Utilizarea sau imposibilitatea utilizării Site-ului.

Acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului.

Declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra Site-ului.

Orice altă problemă legată de serviciile Site-ului.

IX. Drepturi de proprietate intelectuală

Thrive are ca obiectiv respectarea legislației în vigoare în domeniul proprietății intelectuale.

Toate drepturile de autor, drepturile de marcă şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Conținutului Site-ului, precum și drepturile asupra programului software prin care se asigură funcționarea Site-ului aparțin Thrive, partenerilor/ colaboratorilor Thrive sau unor terțe persoane fizice/ juridice și sunt protejate de legislația în materia proprietății intelectuale române și, după caz, internaționale. Orice încercare de copiere/ modificare/ descărcare neautorizată va fi considerată frauduloasă și pedepsită conform legilor în vigoare.

Dacă oricare dintre materialele încărcate pe Site constituie o încălcare a drepturilor de autor și/ sau a drepturilor conexe drepturilor de autor ale unei terțe persoane, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său este rugată să trimită Thrive un mesaj în acest sens, mesaj care să conțină, în mod obligatoriu, următoarele informații: numele și penumele persoanei ale cărei drepturi de autor/ drepturi conexe au fost încălcate; adresa, numărul de telefon și adresa de poștă electronică a persoanei vătămate/persoanei împuternicite de către acesta să acționeze în numele și pe seama sa; semnătura fizică sau electronică a persoanei vătămate sau a unei persoane autorizate să acționeze în numele acesteia; actul prin care  a fost desemnată o terță persoană să acționeze în numele și pe seama persoanei vătămate; identificarea dreptului de autor/ dreptului conex încalcat prin materialele comunicate pe Site; identificarea materialului de pe Site prin care s-a încălcat sau a devenit subiectul încălcării drepturilor de autor; o declarație că informațiile din plangerea privitoare la încălcarea drepturilor de autor/ drepturilor conexe dreptului de autor corespund realității.

Toate mesajele referitoare la încălcarea drepturilor de autor vor fi trimise la adresa: [email protected]

Toată corespondența trebuie să fie în limba română.

X. Confidențialitatea informațiilor

Thrive asigură caracterul confidențial al datelor și informațiilor transmise prin intermediul serverelor sale sau stocate pe ele, precum și a datelor cu caracter personal eventual solicitate Utilizatorilor la accesarea Site-ului.

Deținătorul Site-ului asigură prelucrarea datelor în concordanță cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentată aici (link) și politica de cookie-uri, ambele parte a prezentelor condiții de utilizare.

XI. Forță majoră

Deținătorul Site-ului nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

XII. Legea aplicabilă

Prin accesarea Site-ului, Utilizatorul acceptă că orice dispută legată de accesarea site-ului și a produselor/ serviciilor oferite sunt guvernate și interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătorești române competente.

Thrive nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) a altor ţări în afara României.

XIII. Generalități

Condiţiile de utilizare constituie întregul acord juridic intervenit între un utilizator şi Thrive şi reglementează folosirea, de către utilizatorul respectiv, a Site-ului, serviciilor oferite de Thrive, înlocuind complet orice acorduri prealabile între cei doi în legătură cu acestea. Condițiile de utilizare se completează cu prevederile legislației aplicabile în vigoare și, acolo unde este cazul, cu termenii și condițiile suplimentare, speciale și/ sau derogatorii față de cele prevăzute în Condițiile de utilizare, stabilite și agreate în mod expres și în scris de utilizator și de Thrive. În cazul în care, ulterior lansării Site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, aceste servicii vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Dacă oricare dintre prevederile Condițiilor de utilizare va fi declarată nulă sau neexecutorie de către orice instanță competentă și nu va putea fi modificată în vederea executării sale, acest lucru nu va afecta Condițiile de utilizare în ansamblu lor, restul prevederilor acestor condiții de utilizare rămânând valabile.

În conformitate cu prevederile art. 1203 din Noul Cod civil, în calitate de utilizator, declaraţi că acceptați, în mod expres, prevederile clauzelor prevazute la cap. I alin. 10, II alin. 3-5, III, IV, V, VIII.

Nici una dintre Condițiile de utilizare nu va putea fi eludată.

Condițiile de utilizare au fost redactate în limba română. În cazul în care vor exista traduceri în alte limbi, în cazul unui conflict între versiunea în limba română si orice versiune într-o altă limbă, va prevala varianta în limba română.

 XIV. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acest site sau cu Condițiile sale de utilizare, vă rugăm să ne contactați la adresa: [email protected]

Data: 18.12.2019